PITEM

Partnerskap för Integration, Tillväxt, Entreprenörskap och Mångfald

För att vi i Sverige ska nå våra mål för en hållbar tillväxt, krävs att vi tar tillvara alla de resurser och den kompetens, som finns i vårt land. Vi har helt enkelt inte råd att låta bli.

Entreprenör = Nyskapare

I NEEM och BalticFem vet vi tack vare tidigare genomförda projekt att unga invandrade kvinnor har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi har därför i projektet PITEM arbetat med en grupp unga invandrade kvinnor idag bosatta i Södermanlands- och Stockholms län. Detta för att ge dem möjlighet att synliggöra och påverka det motstånd de möter när de söker sig ut på arbetsmarknaden, antingen som företagare eller anställda.

Begreppet entreprenörskap har vi vidgat till att gälla mer än att starta och driva företag. Vi menar att entreprenörskap handlar om förmåga att kunna bidra med nya idéer och förnyelse.

Diskriminerande strukturer

I projektet PITEM vill vi göra olika aktörer på arbetsmarknaden medvetna om de diskriminerande strukturer som finns men också belysa hur informella kontakter och informella krav kan vara utslagsgivande. Det förutsätter dialoger på flera olika plan, varför vi kommer att genomföra bland annat workshops och förläsningar för partner­skapen i de regionala tillväxt­pro­grammen.

Ett långsiktigt mål med projektet är att initiera skapandet av en kunskapsplattform och bidra till kunskapsöverföring inom området integration, jämställdhet och entreprenörskap.

  

 
xhtml    css